පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය මගින් පවත්වනු ලබන පාඨමාලා පිළිබද විස්තර

  • උඩරට නැටුම්
  • පෙර පාසල්
  • නිර්මාණාත්මක නැටුම්
  • දෙමළ භාෂාව
  • පහත රට නැටුම්
  • ජන නැටුම්
  • ඉංග්‍රීසි භාෂාව
  • චිත්‍ර හා මූර්ති
  • බෙරවාදන
පාඨමාලාවේ නම පාඨමාලා වර්ගය කෙටිකාලීන
(සන්ධ්‍යා/සති අන්ත)
පාඨමාලා කාලසීමාව පාඨමාලාව හැදැරීම සඳහා
තිබිය යුතු  සුදුසුකම්
පාඨමාලා අන්තර්ගතය පාඨමාලා ගාස්තු
උඩරට නැටුම් සති අන්ත අවුරුදු 01
විෂය නිර්දේශයකට අනුව ඉගැන්වීම් කටයුතු කරනු ලැබේ ලියාපදිංචි ගාස්තු පමණකි රු. 150.00
පහතරට නැටුම් සති අන්ත අවුරුදු 01
විෂය නිර්දේශයකට අනුව ඉගැන්වීම් කටයුතු කරනු ලැබේ ලියාපදිංචි ගාස්තු පමණකි රු. 150.00
නව නිර්මාණ හා ජන නැටුම් සති මැද - සවස් කාලයේ අවුරුදු 01
විෂය නිර්දේශයකට අනුව ඉගැන්වීම් කටයුතු කරනු ලැබේ ලියාපදිංචි ගාස්තු පමණකි රු. 150.00
චිත්‍ර හා මූර්ති සති මැද - සවස් කාලයේ අවුරුදු 01
විෂය නිර්දේශයකට අනුව ඉගැන්වීම් කටයුතු කරනු ලැබේ ලියාපදිංචි ගාස්තු පමණකි රු. 150.00
ජ්‍යෝතිශය සති අන්ත අවුරුදු 01
අවුරුදු 15 ට වැඩි විෂය නිර්දේශයකට අනුව ඉගැන්වීම් කටයුතු කරනු ලැබේ ලියාපදිංචි ගාස්තු පමණකි රු. 150.00
ඉංග්‍රීසි සති මැද - සවස් කාලයේ අවුරුදු 01
විෂය නිර්දේශයකට අනුව ඉගැන්වීම් කටයුතු කරනු ලැබේ ලියාපදිංචි ගාස්තු පමණකි රු. 150.00
දෙමළ සති මැද - සවස් කාලයේ අවුරුදු 01
විෂය නිර්දේශයකට අනුව ඉගැන්වීම් කටයුතු කරනු ලැබේ ලියාපදිංචි ගාස්තු පමණකි රු. 150.00
මුල් ළමා විය සදුදා - සිකුරාදා අවුරුදු 01
අවුරුදු 3-4 විෂය නිර්දේශයකට අනුව ඉගැන්වීම් කටයුතු කරනු ලැබේ අතුලත් වීමේ ගාස්තු රු.300.00
මාසික ගාස්තු රු.250.00
 

නැවුම් පුවත්