පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

අප ගැන

දැක්ම

කලාව තුළින් වාර්ගික සමඟිය හා ඒකාබද්ධතාවය ඇති කිරීමත් මහජනතාව ප්‍රීතී ප්‍රමෝදයට පත් කිරීම.

මෙහෙවර

සාම්ප්‍රදායික සම්මතයන් සහ අගයන් නැවත ස්ථාපිත කිරීමත්, පුහුණු සහ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් ජනතාව වෙත ලබා දීම.

අරමුණු

  • හැකියා වර්ධන වැඩසටහන් පැවැත්වීම
  • සංස්කෘතිකමය වැඩසටහන් සමාජයට ලබා දීම
  • සමාජයීය සහ ආගමික වශයෙන් වැදගත් උත්සව පැවැත්වීම
  • පුස්තකාල සේවාව මහජනතාවට ලබා දීම

ඉතිහාසය

1999/03/02 වන දින කලාශූරී  ඒ. මජීඩ් මහතා විසින් මෙම සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය විවෘත විය.

 

නැවුම් පුවත්