පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

අක්කරෙයිපත්තුව සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය


ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ අක්ක‍රෙයිපත්තුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටුවා ඇති අක්කරෙයිපත්තුව සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.

 

නැවුම් පුවත්