පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

සේවාවන්

හේවිසි කණ්ඩායම් සැපයීම (ශිල්පීන් 5)

වර්තමාන ගාස්තුව රු. 7500.00

වීදි නාට්‍ය ලබාදීම (ප‍්‍රවාහනය කෑම බීම රහිතව)

වර්තමාන ගාස්තුව රු. 8000.00

නර්තන ඇඳුම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ඇඳුමක් සඳහා දිනකට රු. 25.00

ශාලා පහසුකම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව පැය 12 සඳහා රු. 1500.00

නර්තන කණ්ඩායම් සැපයීම (වෙස් ශිල්පීන් 06, බෙර ශිල්පීන් 02)

වර්තමාන ගාස්තුව රු. 10000.00

ජයමංගල ගාථා/අෂ්ඨක/ගායනා කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව රු. 5000.00

 

නැවුම් පුවත්