පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

විමසීම්

ආර්.එම්.ඞී.එස්. රත්නායක
මධ්‍යස්ථානයේ ස්ථානභාර නිළධාරි
දෙහිඅත්තකණ්ඩිය ප‍්‍රාදේශීය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය.
දෙහිඅත්තකණ්ඩිය.
දුරකථන අංකය - +94 72 6558164+94 72 6558164

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

 

නැවුම් පුවත්