நிறப்புங்கள்
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

எம்மைப் பற்றிய விபரங்கள்

தூர நோக்கு

ஆடம்பரமான தேசிய மரபுhpமைகளுக்கு சொந்தமான இலங்கை இனம் சுய அபிவிருத்தியின் உயிHதுடிப்பான கலாசார அடயாளத்தை பேணிக்கொண்டும்இ நவீன போக்குகளுக்கு பொரத்தமான விதமாகவூம் உலகத்தில் ஏனைய நாடுகளுடன் நற்பண்புடனும் ஒற்றுமையாகவூம் பிரபல நாடொன்றாக முன் போவதோடு எழுந்து நிற்கும் கலாசார மற்றும் கலை அலுவல்கள் அமைச்சின் தூரநோக்கினை உறுதிப்படுத்தும் அதே சமயம் பிராந்திய ரீதியாக செயற்படுதல்.

பணிகூற்று


புpராந்திய மக்களின் மரபுhpமையினை பாதுகாத்தல்இ மேம்படுத்தல் மற்றும் பரவலாக்கல் மூலம் கிடைக்கும் கலாசார அடையாளம் அபிவிருத்திசாH குறிக்கோள்களை நிறைவேற்றுகின்ற உந்து சக்தியாய் அணுகி இலங்கை ஆடம்பரமான இனத்தவரைக் கொண்ட அபிவிருத்தி அடைந்த நாடாக பராமாpத்துப் போவதில் பிராந்திய ரீதியில் ஒருதுணையளித்தல்.

குறிக்கோள்

•    நுhட்டின் பொது தேசிய அபிவிருத்தி;. கோள்கையினை நிறப்பமாக்கிக் கொள்வதில் காரணமாகும் வகையில் மக்களை சுயமாக வழிநாடாத்தும் வரவேற்கத்தக்க கலாசார சூழலை பிரதேசத்தினுள் கட்டியெழுப்புதல்.
•    கலாசார மரபுhpமையினை;. அழியாது பாதுகாத்து பராமாpத்துப் போவதும் பயன்படுத்திக் கொள்வதன் மூலம் பிரதேசம் வாழ் மக்களது வாழ்வில் கலாசார ரீதியிலான வடிவமைப்பினை ஏற்படுத்திக் கொள்வதில் வழி வகித்தல்.  
•    குலாசார அழிவூக்கு காரணமாகின்ற வெளி மற்றும் உள் ஏதுகளை இனங் காணுவதில் மற்றும் அதனை அகற்றிடும் சுய சக்தியை மக்களிடம் பெற்றுக் கொடுத்தல்.
•    முக்களது கலாசார தேவைப்பாடுகளை நிறைவேற்றும் முன்மாதிhpயான நிறுவனமாக செயற்படுதல்.
•    நுற் பண்புகள் நிரம்பிய சமுதாயத்தை கட்டியெழுப்பல் பொருட்டு அரசம ற்றும் அரச சாHபற்ற நிறுவனங்களுடன் ஒன்று சேHந்து ஆக்கப்பூHவமான நற் பண்புசாH நிகழ்ச்சிகளை நடைமுறைப்படுத்துதல்.|

வரலாறு


1999 மாHச் மாதம் 14 ஆந் திகதி நிபுண கலைஞH திரு. ஜீ. ஏஸ். பீ. சேனாநாயக்க அவHகளின் கரங்களால் இந் நிலையத்தை திறந்து வைக்கப்பட்டது.

 

புதிய செய்திகள