நிறப்புங்கள்
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

தெஹிஅத்தகண்டிய கலாசார நிலையம்


தாங்கள் தற்போது பிரவேசமாவது இலங்கையின் அம்பாறை மாவட்டத்தில் தெஹியத்தகண்டியா பிரதேச செயலகப் பிhpவில் ஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ள தெஹியத்தகண்டியா பிரதேச கலாசார நிலையத்திற்கே.

 

புதிய செய்திகள