நிறப்புங்கள்
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

பதியதலாவை கலாசார நிலையம்


தாய்கள் தற்போது பிரவேசமாவது கிழக்கு மாகாணத்தின் அம்பாறை மாவட்டத்தில் பதியதலாவை பிரதேச செயலகப் பிhpவில் ஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ள பதியதலாவை பிரதேச கலாசார நிலையத்திற்கே.

 

புதிய செய்திகள