පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

පදියතලාව සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය


මේ ඔබ පිවිසෙන්නේ නැගෙනහිර පළාතේ අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ පදියතලාව ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටුවා ඇති පදියතලාව ප්‍රාදේශිය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.

 

නැවුම් පුවත්